VUT v Brně VUT v Brně VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně
Ústav Výuka Aktivity Studijní opory Aktuality English

Organizace výuky v bakalářském studiu

Pokyny pro 1. ročník prezenčního a kombinovaného studia

Povinná výuka anglického jazyka

Výuka angličtiny je v bakalářském studiu povinná, tj. studijní plány obsahují v 1. ročníku povinné kurzy obecného jazyka (General English: GEN1, GEN2) a ve 2. ročníku povinné kurzy odborné angličtiny (Technical English: TEN1, TEN2). V případě dosažení velmi dobrého výsledku v rozřazovacím testu však výuku obecného jazyka studenti po splnění zkoušky z obecného jazyka nemusí absolvovat.

Všichni studenti do konce bakalářského studia musí absolvovat jak zkoušku z obecného (GEN3), tak zkoušku z odborného anglického jazyka (TEN3).

V kombinovaném studiu platí stejný model s tím, že zkratky kurzů jsou pro tuto formu odlišeny označením –K.

Elektronický rozřazovací test

Po přijetí do studia prezenční i kombinované formy jsou všichni studenti povinni vyplnit rozřazovací test z anglického jazyka. Elektronický rozřazovací test je umístěn v aplikaci StudIS a studenti nastupující do 1. ročníku prezenčního i kombinovaného studia jsou povinni jej absolvovat v období od 1. července do 31. srpna. Pro vstup do testu je třeba znát VUTlogin a VUTheslo. Pro vyplnění testu je vymezeno 45 minut. V případě, že test z nějakého důvodu nebude odeslán (např. z technických důvodů) je možné se na něj přihlásit znovu, a to nejvýše 3x. Jestliže byl však již test odeslán (tj. kliknutí na „odeslat“), není možné se znovu přihlásit. Student, který test neabsolvuje, bude zařazen do Varianty 1 popsané níže. V případě potíží technického charakteru kontaktujte systémového integrátora.

Varianty studia angličtiny dle výsledků dosažených v elektronickém rozřazovacím testu

Ve studijních plánech bakalářského studia v prezenční i kombinované formě je zařazena povinná výuka anglického jazyka v následujících variantách podle počtu bodů dosažených v elektronickém rozřazovacím testu.

Povinné kurzy jsou studentům automaticky zapsány do elektronického indexu na základě počtu bodů dosažených v elektronickém rozřazovacím testu. Doplňkové volitelné kurzy nebo kurzy jiných jazyků si studenti zapisují sami na začátku semestru. Registrace do konkrétní výuky probíhá elektronicky v informačním systému po zpracování rozvrhů před začátkem každého semestru.

Studenti, kteří nastupují do studia programu Profesionální pilot, mají ve druhém ročníku zařazeny specializované kurzy anglického jazyka (Angličtina v letectví I a Angličtina v letectví II). Tyto specializované kurzy nahrazují v tomto studijním programu kurzy Technické angličtiny.

Varianta 1

Základní variantou je výuka, která obsahuje dva semestry obecného jazyka v 1. ročníku (General English: GEN1 a GEN2), které se věnují obecnému jazyku na úrovni Intermediate s důrazem na jeho upevnění a zopakování, a na nácvik ústního projevu. Ve 2. ročníku jsou pak zařazeny kurzy odborné angličtiny (Technical English: TEN1 a TEN2). Oba bloky jsou v každém ročníku zakončeny zkouškou (GEN3 a TEN3). Tato varianta je přidělena rovněž studentům, kteří test z nějakého důvodu nevykonají.

Varianta 2

Studenti, kteří v rozřazovacím testu dosáhnou velmi dobrého výsledku (min 40 bodů), nebudou muset navštěvovat kurzy obecné angličtiny GEN1 a GEN2. Tyto povinné kurzy ale není možné zrušit nebo uznat pouze na základě výsledku rozřazovacího testu, a proto tito studenti vykonají během 1. ročníku zkoušku GEN3 z obecné angličtiny na úrovni B1 tak, aby jim na jejím základě mohly být uznány kurzy obecné angličtiny a oni mohli od 2. ročníku navštěvovat přímo odborně zaměřené kurzy TEN1 a TEN2. Na konci tohoto bloku technické angličtiny pak skládají všichni studenti i zkoušku TEN3. Studentům této varianty doporučujeme využít nabídku volitelných kurzů již v 1. ročníku.

Varianta 3

Na základě žádosti studenta, který vykonal státní jazykovou zkoušku nebo zkoušku na jiné vysoké škole nebo je držitelem mezinárodně platného certifikátu je možné podat žádost o uznání studijních povinností. Žádost spolu s doklady o vykonaných zkouškách vyřídí prostřednictvím pedagogického poradce Ústavu jazyků. Obecně je takto možné uznávat kurzy GEN1 a GEN2 a zkoušku GEN3. V případě doložení vysoké úrovně (např. certifikát CAE) nebo absolvování technicky zaměřeného kurzu na jiné vysoké škole na stejné nebo vyšší úrovni, je možné s pedagogickým poradcem Ústavu jazyků zkonzultovat i možnost uznání odborných kurzů.

Nabídka volitelných předmětů

Souběžně se studiem anglického jazyka mohou studenti volit z nabídky volitelných kurzů, které jsou podle své náplně zakončeny zápočtem nebo zkouškou. Jsou to například kurzy anglického jazyka zaměřené na upevnění dosažené úrovně, další rozvíjení určitých dovedností nebo kurzy dalších cizích jazyků (němčina, ruština, francouzština). Aktuální nabídka otevíraných kurzů je dostupná v IS v obecné nabídce.Organizace výuky v navazujícím magisterském studiu

Studenti navazujícího magisterského studia, kteří aktuálně navazují na dobíhající starý model výuky angličtiny v BS, mají ve studijním plánu povinnou zkoušku z anglického jazyka - Technical English Exam (7AZM). Pokud student složil zkoušku 7AZ již v bakalářském studiu, bude mu po vyplnění žádosti v IS uznána cestou studijního oddělení. Studenti, kteří v bakalářském studiu neměli zapsané kurzy A5 a A6, budou mít kromě této povinné zkoušky zapsané i tyto kurzy, které na zkoušku 7AZM připravují.

Studenti NMS mohou volit volitelné kurzy z obecné nabídky - viz výše.